Naar inhoud

Nuttige Links

Bibliotheken

Bibart http://www.bibart.be
Bibliotheken http://www.bibliotheek.be
Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken (OVINOB) http://www.oost-vlaanderen.be/cultuur/bib/
Vlaams Centrum voor openbare bibliotheken http://www.vcob.be/servlet/be.coi.gw.servlet.MainServlet?toDo=open&id=standardroot

Bouwen en wonen

Isolatie en ventilatie van gebouwen http://www.bbri.be/webcontrole
Premiezoeker (Vlaamse Overheid) http://www.bouwenenwonen.be/premiezoeker/
Tegemoetkomingen huisvesting (Vlaams Gewest) http://www.wonen.vlaanderen.be/static/Pages/tegemoetkomingen.html
Het Vlaams Woningfonds http://www.vlaamswoningfonds.be/
Vlaamse huisvestingsmaatschappij http://www.vmsw.be/VMSW/home.jsp?page=2106
Wonen in Vlaanderen http://www.vlaanderen.be/wonen
Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw http://www.huurdersbond.be
Energiehuis SOLVA http://www.so-lva.be/energiehuis

Economie

Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen http://www.pomov.be/
KMO-net (voor KMO's van Unizo) http://www.kmonet.be/
Ondernemen in Vlaanderen (bedrijvenloket) http://ondernemen.vlaanderen.be/
RESOC-SERR regionaal economisch en sociaal overlegcomité http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/ersv_index.htm
Unizo http://www.unizo.be
Verbond van Belgische ondernemingen http://www.vbo-feb.be/
Vlaams Agentschap Ondernemen - aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen http://www.vlao.be/
Openingsuren http://www.openingsurengids.be/oost-vlaanderen/lede

Gerechtelijke diensten en wetgeving

Europees hof voor de rechten van de mens http://www.echr.coe.int/
Grondwettelijk hof http://www.arbitrage.be/
Hof van Cassatie http://www.cass.be/
Hof van Justitie http://europa.eu.int/cj/index.htm
Kamer van Koophandel http://www.cci.be/
Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/
Belgisch Staatsblad http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Grondwet http://www.senate.be/doc/const_nl.html
Provinciewet http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/Provinciewet/inhoud_provinciewet.htm

Gezondheid

Lokaal Gezondheidsoverleg https://logodender.be/ https://www.vlaamse-logos.be
Rode kruis Lede

https://www.rodekruis.be/afdeling/lede/

  https://www.facebook.com/rodekruislede
Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen http://www.vad.be/
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen http://www.wgkovl.be/
Zit Stil: Vlaamse Vereniging voor ouders van kinderen met aandachtstoornissen http://www.zitstil.be/
European Disability Card http://www.eudisabilitycard.be/
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen http://www.favv.be                
Sensoa - Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid https://www.sensoa.be/
Centrum Algemeen Welzijnswerk http://www.cawoostvlaanderen.be

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

https://www.slachtofferzorg.be

 Zie ook hulp- en wachtdiensten.

Hogere overheid

Federaal Ombudsman http://www.federaalombudsman.be/
Federaal Parlement (kamer en senaat) http://www.fed-parl.be/
Federale overheid http://www.belgium.be/eportal/application?languageRedirected=yes
Brussels Hoofdstedelijk Gewest http://www.brussel.irisnet.be/
Vlaams Gewest http://www.vlaanderen.be
Waals Gewest http://www.wallonie.be/nl/home.shtml
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen http://www.oost-vlaanderen.be
Vlaamse Gemeenschap http://www.vlaanderen.be
Vlaams Ministerie voor Binnenlandse Aangelegenheden http://www.binnenland.vlaanderen.be/
Vlaams parlement http://www.vlaamsparlement.be/vp/index.html
Vlaamse sociale kaart https://www.desocialekaart.be/
Vlaamse statistieken http://aps.vlaanderen.be/

Hulp- en wachtdiensten

Apothekers (België) http://www.apotheek.be/
Huisartsen Lede http://www.huisartsenlede.be
Huisartsenwachtpost Aalst https://www.huisartsenkringaalst.be/
Thuisverpleging http://www.verplegingthuis.be/
Belgian Missing Persons http://www.belgian-missing-persons.be
Child Focus http://www.childfocus.be
Kinder- en jongerentelefoon/Awel http://www.awel.be
Unia - interfederaal gelijkekansencentrum http://www.unia.be
TIP - transgenderinfopunt https://transgenderinfo.be/
çavaria - opkomen voor gender- en seksuele diversiteit https://www.cavaria.be/
Wel jong, niet hetero http://www.weljongniethetero.be/
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen https://igvm-iefh.belgium.be/nl
Hulplijn m.b.t. geweld, misbruik en kindermishandeling http://1712.be
Anonieme hulp- en informatielijn Lumi - gender en seksuele voorkeur https://www.lumi.be
Vlaamse Ombudsdienst http://www.vlaamseombudsdienst.be/
Lokale Politiezone Erpe-Mere/Lede http://www.erpemerelede.be
Federale politie http://www.federalepolitie.be/     
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

https://www.slachtofferzorg.be/

Milieu en natuur

Aquafin http://www.aquafin.be/
Bond Beter Leefmilieu (BBL) http://www.bondbeterleefmilieu.be/
Energie besparen http://www.energiesparen.be/
Informatie over het leefmilieu in Vlaanderen http://www.mina.vlaanderen.be/
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad) http://www.minaraad.be/
MilieuAdviesWinkel http://www.milieuadvieswinkel.be/
Milieukalender http://www.milieukalender.com/
Natuurpunt (Natuurreservaten) http://www.natuurpunt.be/
OVAM (Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) http://www.ovam.be/
Vlaams agrarisch centrum http://www.vacvzw.be/
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) http://www.ven-ivon.be/
Vlaams informatiecentrum over land- en tuinbouw http://www.vilt.be/
Vlaams milieubeleidsplan http://www.milieubeleidsplan.be/
Vlaamse compostmaatschappij http://www.vlaco.be/
Vlaamse landmaatschappij (VLM) http://www.vlm.be/
Vlaamse milieumaatschappij (VMM) http://www.vmm.be/
Waterloket http://www.waterloketvlaanderen.be/
Watertoets http://www.watertoets.be/
Wegwijzer Leefmilieu en Natuur (site van de Vlaamse overheid) http://www.milieuinfo.be/
Milieuvergunningenwegwijzer kleine ondernemingen http://www.vlaanderen.be/ondernemen

Onderwijs en kinderopvang

Basisschool De Kleine Prins http://www.bsdekleineprins.be
Stella-Matutinacollege http://www.smclede.be
Vrije basisschool Oordegem http://www.kwikstaartje.be
Vrije basisschool Impe http://www.wimpelke.be
Vrije basisschool Smetlede-Wanzele https://vbssterreneiland.be
Vrije Kleuterschool Lede http://www.vksmorgenster.be
Vrije lagere school Lede http://www.vlswonderster.be
Wijkschool gemeenschapsonderwijs http://www.wijkschoollede.be
Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen http://www.leerpuntzovl.be
Kinderopvang Zuid-Oost-Vlaanderen http://www.kinderopvangzov.be
Kunstacademie Lede Erpe-Mere Wichelen http://www.academielede.be/

Overige

Lokale statistieken http://www.lokalestatistieken.be
Mariale Processie Lede http://www.marialeprocessie.be
Radio Lede https://www.radiolede.be/
Scheldeland http://www.scheldeland.be
Pleegzorg Oost-Vlaanderen http://www.pleegzorgoostvlaanderen.be
AFS-gastgezinnen     http://www.afsvlaanderen.be/beleef

Sport

Bond voor lichamelijke opvoeding http://www.bvlo.be/
Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid http://www.isbvzw.be/
Stichting Vlaamse schoolsport http://www.schoolsport.be/
Vlaams bureau voor sportbegeleiding http://www.vlabus.be/
Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen http://www.regiosport.be/
Sport Vlaanderen https://www.sport.vlaanderen/

Verkeer, openbaar vervoer en mobiliteit

Belgisch instituut voor verkeersveiligheid (BIVV) http://www.bivv.be/
Bond van trein-, tram- en busgebruikers (BTTB) http://www.bttb.be/
De Belgische wegcode http://www.wegcode.be/
De Lijn http://www.delijn.be
Fietsersbond http://www.fietsersbond.be/
Meldpunt knelpunten fietspaden http://www.fietsersbond.be/Index.asp?pageurl=/Knelpunten/Knelpunten.asp
NMBS (Belgische spoorwegen) http://www.b-rail.be/N/index.html
Vlaams Verkeerscentrum (verkeerssituatie) http://www.verkeerscentrum.be/
Vlaamse Stichting Verkeerskunde http://www.verkeerskunde.be/
Wegenwerken http://www.wegenwerken.be/

Werkgelegenheid

RVA https://www.rva.be/nl
VDAB http://www.vdab.be/
Wijkwerken https://www.vdab.be/wijk-werken