Naar inhoud

Beslissing milieuvergunningsaanvraag: Norbert De Smet - Suikerstraat 92 & 96

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het volgende dossier ligt momenteel  ter inzage op de dienst milieu en landbouw: bekendmaking van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende de milieuvergunningsaanvraag (klasse 2) met als voorwerp: exploiteren van een bandencentrale gelegen Suikerstraat 92 en 96 door Norbert De Smet.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen.
Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

 

 

De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 30 april 2018.

Bij het beroepsschrift moet je de volgende documenten voegen:

  • een attest van de aanplakkingstermijn, dat je bij het gemeentebestuur kan verkrijgen
  • het bewijs van de betaling van de dossiertaks die van toepassing is op de indiening van een beroepsschrift.
    Voor beroep door derden bedraagt dit 6,20 euro op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 (BIC: BBRUBEBB) van Departement Omgeving -  Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten, met vermelding 'Vlarem-dossiertaks beroep tweede klasse').
    Het bewijs van betaling kan zijn:
    • (een kopie van) een rekeninguittreksel
    • (een kopie van) een door de bank of de Post met een stempel of handtekeningen van de bankbediende (n) geattesteerde onherroepelijke betalingsopdracht.
Datum van het bericht: woensdag 28 maart 2018