Naar inhoud

Heraanleg Markt en omgeving

De heraanleg van de Markt en omgeving is een wegen- en rioleringsproject dat getrokken wordt door de gemeente Lede en Farys. Infraplan is de ontwerper en Viabuild zal de werken uitvoeren. 

Stand van zaken (recente updates staan in het vet!) – 20 april 2018

 

Werken:

Begin 2017 werd er gestart met de heraanleg van de Markt en omgeving.

 

Tijdens fase 1a en 1b werd er gewerkt in de Pastorijstraat, Kasteeldreef, Kerkevijverstraat, Vijverstraat en Administratief Centrum. Deze fase is zo goed als afgerond. De vaste signalisatie zal eind april geplaatst worden. De parking van het Administratief Centrum werd eveneens opengesteld. Men kan momenteel wel niet doorrijden tot de Markt of de Kerkevijverstraat. Dit biedt de aannemer de mogelijkheid om de verharding achter en rond Huize Moens aan te leggen. Naar gelang de weersomstandigheden worden deze werken begin mei afgerond en zal de verbinding Administratief Centrum - Kerkevijverstraat opengesteld worden voor verkeer.

 

Het nieuwe rioleringsstelsel achter de kerk en voor het gemeentehuis en de kerk werd reeds aangelegd. De boordstenen en de fundering aan de achter- en linkerzijde van de kerk werden geplaatst wat de toegankelijkheid ten goede komt. De fonteinconstructies en de verzinkbare paaltjes ter hoogte van het gemeentehuis werden geplaatst alsook de fundering. Er wordt ten allen tijde een doorgang voor voetgangers voorzien richting gemeentehuis en kerk. Vanaf 9 april is ook de fundering geplaatst in het gedeelte voor de kerk.

 

Vanaf 2 mei wordt de rijbaan van de Markt (verlengde van de Nieuwstraat) opgebroken. Dit betekent dat er vanaf dan ook niet meer kan geparkeerd worden op het marktplein. Er wordt een lokale omleiding voorzien via de Julius De Geyterstraat. De rijrichting zal aldaar tijdelijk worden omgedraaid. De Nieuwstraat, gedeelte tussen Markt en Katstraat, zal tijdelijk dubbele richting worden vermits dit gedeelte doodloopt. Normaal gezien zal de rijbaan terug worden opengesteld tegen het bouwverlof.

 

Om dit project te kunnen realiseren, werden verschillende bomen langs de Kerkevijverstraat, het Administratief Centrum en ter hoogte van Huize Moens gerooid. Tijdens de heraanleg komt er nieuwe beplanting in de plaats. Deze beplanting bestaat uit haagbeuk, leilinde, winterlinde, moeraseik, zomereik, veldesdoorn, esdoorn en zwarte els achter Huize Moens en haagbeuk langs de kerk. De herplanting is reeds gebeurd.

 

Het archeologisch onderzoek werd ondertussen afgerond. Na verwerking van de resultaten zal het eindrapport in de loop van 2018 toegelicht worden op een infoavond. De exacte datum wordt uiteraard later gecommuniceerd.

 

 

Bereikbaarheidsadviseur voor handelaars

Om de hinder van de werken voor de handelaars in de werfzone tot een minimum te beperken werd er door het college van burgemeester en schepenen een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Deze vormt de brug tussen de werf en de handelaars. De bereikbaarheidsadviseur zal in de komende weken alle handelaars binnen de werfzone bezoeken. Hieronder vindt u alvast zijn gegevens:

Jochen Goekint, bereikbaarheidsadviseur UNIZO: 0471/124.904 – jochen.goekint@unizo.be

 

 

Heraanleg Markt en omgeving: info over de werken

In het werfgebied wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Er worden hierbij ook twee afsluitputjes per woning voorzien. De buizen zullen voldoende groot zijn zodat er plaats is voor buffering en een vertraagde afvoer van het water. Zo zal er bij hevige regenval geen wateroverlast zijn in de laagstgelegen gebieden.

 

Wat betreft de bovenbouw zal er ook heel wat veranderen. In de Kasteeldreef, gedeelte tussen Markt en Pastorijstraat, komt er een fietspad in de tegenrichting. Op die manier kunnen de fietsers vanaf de Markt richting De Bron of GC De Volkskring rijden en via de Pastorijstraat richting Nieuwstraat .

 

De parkeerplaatsen in de Kerkevijverstraat en Administratief Centrum worden heraangelegd en geoptimaliseerd. Ook het pleintje achter Huize Moens wordt opnieuw aangelegd en opgewaardeerd. 

 

Op de Markt zelf is er gezocht naar een evenwicht tussen pleinfunctie en parkeergelegenheid. Daarom zal er gewerkt worden met verzinkbare paaltjes op het plein voor de kerk. Rechts van de kerk zijn er vaste parkeerplaatsen. Links van de kerk komt er een verkeersvrije zone. Op het marktplein zal kortparkeren worden ingevoerd.

 

Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd. Er wordt geopteerd voor een energiezuinige ledverlichting. Ook worden de kerk, het gemeentehuis en Huize Moens aangestraald.

 

 

Fasering

De voorziene uitvoeringstermijn is 240 werkdagen (+ 60 extra dagen voor de uitbreiding). De werken zijn gestart op 9 januari. Er wordt gewerkt in 4 fases. De termijnen van deze fases zijn uiteraard onder voorbehoud.

 

  •  Fase 1: Kerkevijverstraat, Kasteeldreef, Pastorijstraat (vanaf januari 2017 tot oktober 2017)
  •  Fase 2: Administratief Centrum (vanaf maart 2017 tot april 2018)
  •  Fase 3: Markt (vanaf januari 2018 tot juli 2018)
  •  Fase 4: Markt, doorgang Nieuwstraat (april 2018 tot juli 2018)

  

Verlegde markt

Vanaf 27 december 2016 gaat de wekelijkse markt niet meer door op de Markt, maar wordt deze opgesteld in de Kasteeldreef en Kasteelstraat. Dit zal duren tot het einde van de werken (zomer 2018). 

 

Om de parking van De Bron/GC De Volksring toegankelijk te houden tijdens de verlegde markt op dinsdagmorgen, wordt er vanaf 17 januari in het eerste deel van de Kasteeldreef (gedeelte tussen Markt en parking De Bron/Volkskring) dubbele richting ingevoerd tijdens de duur van de verlegde markt. Er zal hierbij ook parkeerverbod geplaatst worden zodat vlot verkeer mogelijk is. Ook werden de paaltjes achter De Bron verwijderd, zodat het verkeer eveneens weg kan via Klemendorp - Stationsweg.

 

Tijdens de verlegde markt rijdt de bus (lijn 58 en 59) om via Markizaatstraat – parking station – Bambochtweg – Vijverstraat – Markt. De dichtstbijzijnde halte in dit geval is de halte aan het station (Stationsstraat).

 

 

Communicatie

Er zullen wekelijks, na elke werfvergadering, updates geplaatst worden op deze site. Dit zal ook regelmatig gedeeld worden op de gemeentelijke Facebookpagina.

 

Wat betreft plaatselijke hinder zal de aannemer de betrokkenen verwittigen via strooibriefjes.

 

Contactgegevens:

 

Datum van het bericht: vrijdag 20 april 2018