Naar inhoud

Heraanleg Markt en omgeving

De heraanleg van de Markt en omgeving is een wegen- en rioleringsproject dat getrokken wordt door de gemeente Lede en Farys. Infraplan is de ontwerper en Viabuild zal de werken uitvoeren. 

Heraanleg Markt en omgeving

 

De heraanleg van de Markt en omgeving is een wegen- en rioleringsproject dat getrokken wordt door de gemeente Lede en Farys. Infraplan is de ontwerper en Viabuild zal de werken uitvoeren.

 

Stand van zaken (recente updates staan in het vet!) – 31 augustus

 

Werken:

Vanaf 9 januari is de aannemer gestart met de heraanleg van de Markt en omgeving.

 

In fase 1a en b wordt er gewerkt in de Kerkevijverstraat en de Kasteeldreef, gedeelte tussen Kerkevijverstraat en parking De Bron – De Volkskring.

 

Voor het bouwverlof werd het kruispunt Kasteeldreef-Kerkevijverstraat-Administratief Centrum gebetonneerd. Het overgrote deel van de betonstraatstenen in de Kerkevijverstraat en het Administratief Centrum werden eveneens aangelegd.

 

Na het bouwverlof heeft de aannemer de fundering voor Huize Moens aangelegd en werkt hij de Kerkevijverstraat en het Administratief Centrum verder af.

 

Om de verkeersafwikkeling richting de Vijverbroekstraat niet in het gedrang te laten komen wordt het kruispunt Vijverstraat – Kerkevijverstraat-Vijverbroekstraat in 2 fasen aangelegd.

Er wordt geopteerd om het kruispunt aan te leggen in asfalt, dit om een lange uithardingstijd te vermijden. Er wordt gestreefd om de werken aan het kruispunt af te ronden tegen 22 september.

Momenteel wordt er onderzocht of het vernieuwen van enkele betonplaten voor de brandweerkazerne tot de mogelijkheden hoort. Deze werken worden waarschijnlijk aansluitend uitgevoerd.

 

De start van het plaatsen van de natuursteenverharding achter en rond Huize Moens is voorzien rond 11 september.

 

Vanaf 18 september wordt er ook gestart met de aanleg van de riolering achter de kerk.

 

Vermits er nog geen doorgaand verkeer mogelijk is langsheen de Kasteeldreef en de Kerkevijverstraat, wordt de Kasteeldreef (gedeelte tussen Pastorijstraat en Kleine Ommegangweg) dubbele richting. Deze maatregel gaat in vanaf 20 maart tot oktober. Om het dubbele richting verkeer vlot te kunnen laten verlopen is er parkeerverbod ingesteld langs de kant van de pare huisnummers (behalve op de haakse parkeerplaatsen ter hoogte van Villa Letha, daar zal uiteraard wel nog mogen geparkeerd worden). Keren zal voorlopig mogelijk zijn op de parking van De Bron – De Volkskring. Wanneer het kruispunt Kasteeldreef / inrit parking De Bron – De Volkskring wordt afgesloten zal er in de Kasteeldreef ter hoogte van de inrit een keerpunt voorzien worden door middel van parkeerverbod. Dit keerpunt is uiteraard niet geschikt voor zwaar verkeer. Ter hoogte van het kruispunt Kasteeldreef / Kasteelstraat / Kleine Ommegangweg zal dan ook een verbod ingesteld worden voor voertuigen die langer dan 6 meter zijn. Tenslotte is er een zone kortparkeren ingevoerd tussen huisnummer 43 en 55. In deze zone moet de parkeerschijf gebruikt worden van maandag tot zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur

 

Om dit project te kunnen realiseren, werden verschillende bomen langs de Kerkevijverstraat, het Administratief Centrum en ter hoogte van Huize Moens gerooid. Na de heraanleg komt er nieuwe beplanting in de plaats. Deze beplanting bestaat uit haagbeuk, leilinde, winterlinde, moeraseik, zomereik, veldesdoorn, esdoorn en zwarte els achter Huize Moens en haagbeuk langs de kerk.

 

Het verkennend archeologisch onderzoek is ondertussen achter de rug. Uit het rapport van Erfgoed Vlaanderen bleek dat bijkomend onderzoek noodzakelijk is. Er zijn reeds  bijkomende opgravingen gebeurd  in het plein voor de kerk en het gedeelte rechts van de kerk (achter het standbeeld). De putten die gemaakt zijn tijdens de opgravingen zijn opgevuld met steenslagverharding zodoende dat er nog kan geparkeerd worden totdat er effectief aan het marktplein begonnen wordt.

Het archeologisch onderzoek zal naar alle waarschijnlijkheid afgerond worden midden september.

 

Wegomlegging:

De parking van De Bron - De Volkskring zal normaliter altijd langs één zijde toegankelijk zijn, ofwel via Kerkevijverstraat ofwel via Kasteeldreef. Ook is deze parking te bereiken via Vijverstraat - Dwarsstraat - Stationsweg.

Bij het afsluiten van de Kerkevijverstraat verloopt de omleiding via Markt - Rammelstraat (N442) - Vijverstraat. Het verkeer komende van de Kasteeldreef zal tijdens fase 1a nog altijd richting Markt kunnen rijden.

Bij het afsluiten van de Kasteeldreef, Kerkevijverstraat en Administratief Centrum verloopt de omleiding via Kleine Ommegangweg - Bellaertstraat - Ommeganglaan - Hoogstraat - Vijverstraat. De Bellaertstraat, die zowel op de omleiding ligt van fase 1b als die van de verlegde markt, wordt vanaf 23 december tijdelijk enkele richting. Het betreft het gedeelte tussen Nieuwstraat en Tuinwijk. De enkele richting zal worden ingesteld richting Tuinwijk.

In bijlage vindt u de signalisatieplannen van fase 1a en fase 1b. Zoals hierboven reeds is beschreven is er voor fase 2 geen apart signalisatieplan omdat de omleiding verweven is in fase 1b.

 

Bereikbaarheidsadviseur voor handelaars

Om de hinder van de werken voor de handelaars in de werfzone tot een minimum te beperken werd er door het college van burgemeester en schepenen een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Deze vormt de brug tussen de werf en de handelaars. De bereikbaarheidsadviseur zal in de komende weken alle handelaars binnen de werfzone bezoeken. Hieronder vindt u alvast zijn gegevens:

Jochen Goekint, bereikbaarheidsadviseur UNIZO: 0471/124.904 – jochen.goekint@unizo.be

 

 

Heraanleg Markt en omgeving: info over de werken

In het werfgebied wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Er worden hierbij ook twee afsluitputjes per woning voorzien. De buizen zullen voldoende groot zijn zodat er plaats is voor buffering en een vertraagde afvoer van het water. Zo zal er bij hevige regenval geen wateroverlast zijn in de laagstgelegen gebieden.

 

Wat betreft de bovenbouw zal er ook heel wat veranderen. In de Kasteeldreef, gedeelte tussen Markt en Pastorijstraat, komt er een fietspad in de tegenrichting. Op die manier kunnen de fietsers vanaf de Markt richting De Bron of GC De Volkskring rijden en via de Pastorijstraat richting Nieuwstraat .

 

De parkeerplaatsen in de Kerkevijverstraat en Administratief Centrum worden heraangelegd en geoptimaliseerd. Ook het pleintje achter Huize Moens wordt opnieuw aangelegd en opgewaardeerd. 

 

Op de Markt zelf is er gezocht naar een evenwicht tussen pleinfunctie en parkeergelegenheid. Daarom zal er gewerkt worden met verzinkbare paaltjes op het plein voor de kerk. Rechts van de kerk zijn er vaste parkeerplaatsen. Links van de kerk komt er een verkeersvrije zone. Op het marktplein zal kortparkeren worden ingevoerd.

 

Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd. Er wordt geopteerd voor een energiezuinige ledverlichting. Ook worden de kerk, het gemeentehuis en Huize Moens aangestraald.

 

 

Fasering

De voorziene uitvoeringstermijn is 240 werkdagen (+ 60 extra dagen voor de uitbreiding). De werken zijn gestart op 9 januari. Er wordt gewerkt in 4 fases. De termijnen van deze fases zijn uiteraard onder voorbehoud.

 

  •  Fase 1: Kerkevijverstraat, Kasteeldreef, Pastorijstraat (vanaf januari 2017 tot september 2017)
  •  Fase 2: Administratief Centrum (vanaf maart 2017 tot juni 2017)
  •  Fase 3: Markt (vanaf september 2017 tot april 2018)
  •  Fase 4: Markt, doorgang Nieuwstraat (december 2017 tot juli 2018)

 

 

Verlegde markt

Vanaf 27 december 2016 gaat de wekelijkse markt niet meer door op de Markt, maar wordt deze opgesteld in de Kasteeldreef en Kasteelstraat. Dit zal duren tot het einde van de werken (zomer 2018). 

 

Om de parking van De Bron/GC De Volksring toegankelijk te houden tijdens de verlegde markt op dinsdagmorgen, wordt er vanaf 17 januari in het eerste deel van de Kasteeldreef (gedeelte tussen Markt en parking De Bron/Volkskring) dubbele richting ingevoerd tijdens de duur van de verlegde markt. Er zal hierbij ook parkeerverbod geplaatst worden zodat vlot verkeer mogelijk is. Ook werden de paaltjes achter De Bron verwijderd, zodat het verkeer eveneens weg kan via Klemendorp - Stationsweg.

 

Tijdens de verlegde markt rijdt de bus (lijn 58 en 59) om via Markizaatstraat – parking station – Bambochtweg – Vijverstraat – Markt. De dichtstbijzijnde halte in dit geval is de halte aan het station (Stationsstraat).

 

 

Communicatie

Er zullen wekelijks, na elke werfvergadering, updates geplaatst worden op deze site. Dit zal ook regelmatig gedeeld worden op de gemeentelijke Facebookpagina.

 

Wat betreft plaatselijke hinder zal de aannemer de betrokkenen verwittigen via strooibriefjes.

 

Contactgegevens:

 

Datum van het bericht: donderdag 31 augustus 2017